top of page

บริการของเรา

Preconstruction-Planning.jpg

วางแผนงานก่อนก่อสร้าง

วางแผนการก่อสร้าง ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ

1721.jpg

ดำเนินการก่อสร้าง

ดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานและสัญญา

Man-holding-tablet.png

บริหารโครงการ

การบริหารโครงการให้บรรลุตามเป้าหมาย ให้งานมีคุณภาพ และ ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาสัญญา 

ประเภทงาน

งานก่อสร้างอาคารใหม่

งานปรับปรุงอาคาร

งานก่อสร้างถนน

งานห้องน้ำ