top of page

ผลงานก่อสร้าง

ในนาม บริษัท กรีนไทย คอนสตรัคชั่น จำกัด

1. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคาร Driving Simulator Building 

สถานที่โครงการ : บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด สำนักงานระยอง

มูลค่าโครงการ : 14,435,327.20 บาท

ประเภทงาน : ก่อสร้างอาคาร 1 ชั้น รวมงานตกแต่งภายใน และ สถานีฝึกขับขี่ภาคปฏิบัติ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างสนามฝึกขับขี่ภาคปฏิบัติ โครงการ Defensive Driving Institute

สถานที่โครงการ : บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด สำนักงานระยอง

มูลค่าโครงการ : 14,928,068.09 บาท

ประเภทงาน : ก่อสร้างถนน สนามฝึกขับขี่ภาคปฏิบัติ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องฯ

3. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงสระว่ายน้ำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

สถานที่โครงการ : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

มูลค่าโครงการ : 2,298,277.61 บาท

ประเภทงาน : ปรับปรุงสระว่ายน้ำ และ งานบริเวณรอบข้าง ที่เกี่ยวข้อง